İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Eğitim Mah. Dr. Erkin Cad. Kadıköy/İstanbul 34722

Eserler Listesi

Uzmanlık Tezinin Adı ve Özeti

SIÇAN ÖZOFAGUSUNDA KOSTİK HASARDA SERBEST OKSİJEN METABOLİTLERİ, NİTRİK OKSİT VE ENDOTELİN      

Bu çalışmada, sıçanlarda oluşturulan bir alkali özofagus hasarı modelinde, sistemik nitrik oksit düzeylerinde yapılan değişikliklerin hasar gelişiminde ve doku endotelin düzeyleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada 45 adet Wistar-Albino sıçan kullanılarak 6 grup oluşturulmuştur. Kostik hasar yapılmamış üç grup, kostik hasara maruz bırakılmış üç grup vardır:
I-Sham ( S ) ( n:7 ) kostik hasar uygulanmamış ve ilaç verilmemiştir.
II-L-Arg-sham ( SA ) ( n:7) kostik hasar uygulanmamış ve nitrik oksit öncülü L-arginin verilmiştir.
III-L-NAME-sham ( SN ) (n:7) kostik hasar uygulanmamış ve nitrik oksit sentetaz inhibitörü L-NAME verilmiştir.
IV- Kostik ( K ) ( n:8 ) kostik hasar uygulanmış ve ilaç verilmemiştir.
V- L-Arg-kostik ( KA ) ( n:8 ) kostik hasar uygulanmış ve nitrik oksit öncülü L-arginin verilmiştir.
VI- L-NAME-kostik ( KN ) ( n:8 ) kostik hasar uygulanmış ve nitrik oksit sentetaz inhibitörü L-NAME verilmiştir.

Gruplarda ilk önce anesteziyi takiben ağız yoluyla bir beslenme tüpü yerleştirilip distal özofagusta tespit edilmiştir. Mideye yapılan küçük bir kesi ile de buradan yine bir beslenme tüpü distal özofagusta iki tüp birbirine bakacak şekilde yerleştirilip tespit edilmiştir. Bu şekilde izole bir distal özofagus kompartmanı oluşturulmuştur. Sham gruplarında serum fizyolojik, kostik gruplarda % 50 sodyum hidroksit, 15 cm su basıncında 2 dakika bekleyecek şekilde uygulama yapılmıştır. İlaç uygulamaları laparatomi esnasında intraperitoneal yolla yapılmıştır. Hasarı değerlendirmek amacıyla kemilüminesans ölçümleri ve histolojik incelemeler yapılmıştır. Ayrıca işleme maruz kalmış dokularda immünhistokimyasal boyama yöntemiyle doku endotelin düzeyi ölçülmüştür.
Kemilüminesans ve histolojik incelemelerde hasar oluştuğu doğrulanmıştır. Nitrik oksit donörü L-arginin verilerek kostik özofagus hasarında hasarın artırıldığı bulunmuştur. Bu hem biyokimyasal olarak NO ve peroksinitritin artmasıyla hem de histolojik incelemelerle gösterilmiştir. Nitrik oksit sentaz inhibitörünün verilmesinin ise bir etkisi gösterilememiştir. Ayrıca L-arginin tek başına serbest radikallerde artışa neden olmuştur.

Kostik hasar uygulanmış gruplarda histolojik olarak submukozal trombozun ilk 24 saat içinde geliştiği görülmüştür. Literatürde daha önceden belirtilmemiş olarak yine kostik hasar gruplarında perivasküler fibrinoid nekroz varlığı saptanmış, NO donörü uygulanan hasar grubundaki artış ise anlamlı bulunmuştur. L-arginin verilen deneklerde ülser derinliğinin diğer gruplara göre daha fazla olduğu gözlenmiştir.

Oluşturulan bu modelde, kostik hasarın doku endotelin düzeylerinde de artışa neden olduğu saptanmıştır. Nitrik oksit üretiminin artırılması NO düzeylerinde artışı sağlamasına rağmen ET düzeylerinde azalmayla sonuçlanmıştır. Ancak hasarlanmamış dokuya L-arginin verilmesi ET’de değişiklik yaratmamıştır. L-NAME ise modelde etkili kabul edilmediğinden bu açıdan değerlendirmeye alınmamıştır.

Sonuç olarak, bu çalışmada kostik özofagus hasarının NO ve ET ile olan ilişkileri gösterilmiştir. Ancak  NO düzeyinin hasar ortamında artırılması ET düzeylerinde azalmaya neden olmuştur. Bu da NO ile ET arasında direkt olmayan karmaşık bir ilişkinin olduğunu göstermektedir.
 

Uzmanlık Tezinden Yayınlanmış Makale ve Bildiriler

A. Ozel, S.K., T.E. Dagli, M. Yuksel, G. Kiyan ve E. Kotiloglu, “The Roles of Free Oxygen Radicals, Nitric Oxide and Endothelin in Caustic Injury of Rat Esophagus,” J. Pediatr. Surg, 39(9),1381-1385 (2004).
E. Özel, Ş.K., M. Yüksel, G. Kıyan, E. Kotiloğlu ve T.E. Dağlı, “Sıçan Özofagusunda Kostik Hasarda Serbest Oksijen Metabolitleri, Nitrik Oksit ve Endotelin”, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, K236, Antalya, 7-11 Ekim 2001.

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Ozel, S.K., M. Yuksel, G. Haklar, C.U. Durakbasa, T.E. Dağlı ve A.O. Aktan, “Nitric Oxide And Endothelin Relationship in Intestinal Ischemia/Reperfusion Injury(II),” Prostaglandins. Leukot. Essent. Fatty. Acids, 64(4,5), 253-257 (2001).
2. İskit, S.H., H. Alpay, H. Tuğtepe, C. Özdemir, S.H. Ayyıldız,  K. Özel, M. Bayramiçli, C. Tetik ve T.E. Dağlı. “Analysis of 33 Pediatric Trauma Victims In The 1999 Marmara Turkey Earthquake,” J. Pediatr. Surg, 36(2),  368-372 (2001).
3. Ozel, S.K. ve A. Kazez, “Horner’s Syndrome Secondary to Tube Thoracostomy,” Turk. J. Pediatr, 46(2), 189-190 (2004).
4. Ozel, S.K., S. Apak, I.H. Ozercan ve A. Kazez, “Giant Mesenteric Lipoma as a Rare Cause of Ileus in a Child,”  Surg. Today, 34, 470-472 (2004).
5. Ozel, S.K., A. Kazez ve N. Akpolat, “An Unusual Presentation of Patent Urachus: Report of a Case,” Eur. J. Pediatr. Surg, 14(3), 206-208 (2004).
6. Kiyan, G., S. Aktas,  K. Ozel, E. Isbilen, E. Kotiloglu ve T.E. Dagli, “Effects of Hyperbaric Oxygen Therapy on Caustic Esophageal Injury in Rats,” J. Pediatr. Surg, 39(8), 1188-1193 (2004).
7. Ozel, S.K., T.E. Dagli, M. Yuksel, G. Kiyan ve E. Kotiloglu, “The Roles of Free Oxygen Radicals, Nitric Oxide and Endothelin in Caustic Injury of Rat Esophagus,” J. Pediatr. Surg, 39(9),1381-1385 (2004).
8. Kazez, A., S.K. Ozel, E. Kocakoc ve A. Kırıs, “Double Intussusception in a Child: The Triple Circle Sign,” J. Ultras. Med, 23(12),1659-1661 (2004).
9. Ozel, S.K., A. Kazez, M. Kilic , A.A. Koseogullari, E. Yilmaz ve D. Aygun, “Conservative Treatment of Postpneumonic Thoracic Empyema in Children,” Surg. Today, 34(12), 1002-1005 (2004).
10. Apak, S., A. Kazez,  S.K. Ozel, B. Ustundag, N. Akpolat ve A. Kizirgil, “Spot Urine 5-HIAA Levels in Early Diagnosis of Acute Appendicitis,” J. Pediatr. Surg, 40(9), 1436-1439 (2005).
11. Ozel, S.K., A. Kazez, A.A. Koseogullari ve N. Akpolat, “Scapular Bronchogenic Cysts in Children: Case Report and Review of the Literature,” Pediatr. Surg. Int, 21(10), 843-845 (2005).
12. Ozel, S.K. ve A. Kazez, “Horner Syndrome Due to First Rib Fracture After Major Thoracic Trauma,” J. Pediatr. Surg, 40(10), e17-e19 (2005).
13. Ozel, S.K., N. Ilhan, A. Kazez, S. Apak ve N. Ilhan, “Is Urinary 5-HIAA Determination a Valuable Method in Diagnosis of Acute Appendicitis in Children?,” J. Indian. Assoc. Pediatr. Surg, 11(1), 29-32 (2006).
14. Ozel, S.K., A. Kazez ve N. Akpolat, “Does a Fibrin-collagen Patch Support Early Anastomotic Healing in Colon? An Experimental Study,” Tech. Coloproctol, 10(3), 233-236 (2006).
15. Ozel, S.K., A. Kazez ve N. Akpolat, “Presence of Ectopic Adrenocortical Tissues in Inguinoscrotal Region Suggests an Association with Undescended Testis,” Pediatr. Surg. Int, 23(2), 171-175 (2007).
16. Kaplan, M., S.K. Ozel, B. Akgun, A. Kazez ve S. Kaplan, “Hepatic Pseudocysts as a Result of Ventriculoperitoneal Shunts: Case Report and Review of the Literature,” Pediatr. Neurosurg, 43(6), 501-503 (2007).
17. Kazez, A., S.K. Ozel, N. Akpolat ve M. Goksu, “The Efficacy of Conservative Treatment in Late Term Ovarian Torsion,” Eur. J. Pediatr. Surg, 17(2), 110-114 (2007).
18. Ozel, S.K., Z. Dokumcu, C. Akyildiz, A. Avanoglu ve I. Ulman, “Factors Affecting Renal Scar Development in Children with Spina Bifida,” Urol. Int, 79(2), 133-136 (2007).
19. Kaplan, M., Ş.K. Özel, B. Akgün, A. Kazez ve S. Kaplan, “Treatment Approaches for Abdominal Migration of Peritoneal Catheter of Ventriculoperitoneal Shunt,”  Turk. Neurosurg, 17(2), 158-162 (2007).
DOÇENTLİK SONRASI YAYINLANANLAR:
20. Kazez, A., Ş.K. Özel, U. Bakal ve M. Saraç, “Abdominotransanal Approach to Pouch Colon Associated with Rectal Atresia,” J. Pediatr. Surg, 44, E19-E21 (2009).
21. Özel, Ş.K., H. Emir, S. Dervişoğlu, N. Akpolat, B. Şenel, A. Kazez, Y. Söylet, G. Çetin, N. Danişmend, S.N.C. Büyükünal, “The Roles of Extracellular Matrix Proteins, Apoptosis and C-kit Positive Cells in the Pathogenesis of Ureteropelvic Junction Obstruction” J. Pediatr. Urol. 2010 6(2),  125-9.

22. Gurgoze, M, S. Yıldırmaz, Y. Dogan, K. Özel, Ö. Gün, “A Rare Cause of Ascites in a Newborn: Posterior Urethral Valve,” Pediatr. Int. 2010 52(1), 154-5.

23. Özel, Ş.K., H.B. Özel, N. Çolakoğlu, N. İlhan, N. Arslan, E. Ozan, “Parenchyma Protective Effect of Thoracic Cage in Response to Trauma Direction in Blunt Thoracic Trauma: An Experimental Study,” Ulus. Travma. Derg,, 2010 16(4), 287-92.

24. Tiryaki, S., İ. Yağmur, Y. Parlar, K. Özel, C. Akyildiz, A. Avanoglu, I. Ulman, “Botulinum İnjection is Useless in Fibrotic Neuropathic Bladders,” J. Pediatr. Urol, 2015 11(1), 27.e1-4.

25. Alatas, I., H. Demirci, H. Canaz, O. Akdemir, S. Baydın, K. Ozel, “The role of urodynamic studies in the diagnosis and treatment of patients with spina bifida,” Asian. J. Neurosurg, 2015 10(2), 83-6.

26. Özel, Ş.K., I. Ulman, “Contemporary management of urological complications in spina bifida” J Ped Res, 2016 3(4), 168-74.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1. Bilgili, M., T. Şengül ve Ş.K. Özel, “İletim Bozuklukları,” 2. Uluslararası Kardiyoloji Öğrenci Günleri, 36, İstanbul,  18-20 Kasım 1992.

2. Özel, K., G. Kıyan, C. Canpolat, E. Kotiloğlu ve T. Dağlı, “Embryonal rhabdomyosarcoma: A rare coexistence with congenital bronchogenic cyst,” 1st World Congress Of The Pediatric Thoracic Disciplines, 63, İzmir, April 20-22, 2000.

3. Ozel, S.K., A. Kazez, M. Kilic, A.A. Koseogullari, E. Yilmaz ve D. Aygun, “Conservative treatment of postpneumonic thoracic empyema in children,” 5th  European Congress of Paediatric Surgery, GPS113, Tours, France, May 21-24, 2003.

4. Kazez, A., S.K. Ozel, N. Akpolat ve M. Goksu, “The efficacy of conservative treatment in late term ovarian torsion,” 6th  European Congress of Paediatric Surgery, 86, Gdansk, Poland, May 25-28, 2005.

5. Ozel, S.K., A. Kazez ve N. Akpolat, “Use of fibrin-collagen patch in experimental colonic anastomosis,” 6th  European Congress of Paediatric Surgery, 128, Gdansk, Poland, May 25-28, 2005.

6. Dokumcu, Z., S.K. Ozel, C. Akyıldız, A. Avanoglu ve I. Ulman, “Renal deterioration in the absence of vesicoureteral reflux in myelodysplastic children,” XVIIth Annual Congress of ESPU, 89, Athens, Greece, April 27-29, 2006.

7. Ozel, S.K., Z. Dokumcu, C. Akyildiz, A. Avanoglu ve I. Ulman, “Factors affecting renal scar development in children with spina bifida,” 7th  European Congress of Paediatric Surgery, 75, Maastricht, Netherlands, May 11-13, 2006.

8. Ozel, S.K., S. Arda, G. Ergun, A. Avanoglu ve I. Ulman, “Factors determining ultimate bladder capacity following augmentation in children,” 7th  European Congress of Paediatric Surgery, 92, Maastricht, Netherlands, May 11-13, 2006.
 
9. Ozel, S.K., H. Emir, S. Dervişoğlu, N. Akpolat, B. Şenel, A. Kazez, Y. Söylet, G. Çetin, N. Danişmend, S.N.C. Büyükünal, “The roles of extracellular matrix proteins, apoptosis and C-kit positive cells in the pathogenesis of ureteropelvic junction obstruction,” 9th  European Congress of Paediatric Surgery, 98, İstanbul, Türkiye, June 18-21, 2008.

10. Özel, Ş.K., C. Beşik, H. Emir, Y. Söylet, L. Sever, S. Çalışkan, N. Danişmend, S.N.C. Büyükünal, “Operative repair of ureteropelvic junction obstruction:30-year experience of a single institution,” 9th  European Congress of Paediatric Surgery, 206, İstanbul, Türkiye, June 18-21, 2008.

11. Yılmaz, E., Ş.K. Özel, A. Kazez, M.K. Gürgöze, Y. Şen, “ Incidence of congenital heart defects in children with inguinal hernia: A prospective clinical study,” 9th  European Congress of Paediatric Surgery, 279, İstanbul, Türkiye, June 18-21, 2008.

12. Tiryaki, S., Y. Parlar, C. Akyıldız, K. Ozel, A. Avanoglu ve I. Ulman, “Botulinum injection is useless on fibrotic neuropathic bladders,” XXIIth Annual Congress of ESPU, S14-7, Copenhagen, Denmark, April 27-30, 2011.

13. Baydın S, Alatas I, Emel E, Canaz H, Demirgil B, Akdemir O, Ozel K. "The clinical significance of lumbar examination findingsin children with occult spinal dysraphisms" 15th World Congress of Neurosurgery, September 8-13, 2013, Seoul, Korea FA2508

14. Baydın S, Demirci H, Gokcedag A, Alatas I, Akdemir O, Ozel K. "The importance of urodynamics during the diagnosis and treatment of patients with spina bifida" 15th World Congress of Neurosurgery, September 8-13, 2013, Seoul, Korea FA2504

15. Baydın S, Alatas I, Emel E, Canaz H, Akdemir O, Ozel K. "The need for CIC after anticholinergic treatment in neuropathic bladder patients with borderline postvoid residual urine" 15th World Congress of Neurosurgery, September 8-13, 2013, Seoul, Korea FA2511

16. Baydın S, Alatas I, Emel E, Canaz H, Akdemir O, Ozel K. "Reliability of residual urine measurement in children with voiding disorders: Comparison between bladder scanning and catheterization" 15th World Congress of Neurosurgery, September 8-13, 2013, Seoul, Korea FA2506

17. Baydın S, Alatas I, Demirgil B, Canaz H, Demirci H, Emel E, Akdemir O, Ozel K. " Urodynamic differences between high pressure versus low pressure detrusor overactivity in patients with spina bifida" 15th World Congress of Neurosurgery, September 8-13, 2013, Seoul, Korea FA2512

18. Alatas I., Ozel K., Canaz H., Baydın S., Gokcedag A., Ozdemir B., Akdemir O. ‘Evaluation of anorectal manometry in patients with spina bifida: a preliminary report’, 24th ESPN Congress, Rome, Italy, 4-7 May, 2014.

19.Alatas I., Ozel K., Canaz H., Baydın S., Gokcedag A., Ozdemir B., Akdemir O. ‘Preoperative urodynamic evaluation of spina bifida in neonates: a preliminary clinical study’, 24th ESPN Congress, Rome, Italy, 4-7 May, 2014.

20. Alatas I., Ozel K., Tunc T.,  Canaz H., Baydın S., Akdemir O. ‘Preoperative and postoperative urodynamic outcome of tethered cord syndrome in children’, 24th ESPN Congress, Rome, Italy, 4-7 May, 2014

21.Alatas I., Ozel K., Tunc T.,  Canaz H., Baydın S., Gokcedag A., Akdemir O. ‘Preoperative urodynamic findings of occult spinal dysraphisms in children’, , 24th ESPN Congress, Rome, Italy, 4-7 May, 2014.

22.  Ozel SK., Alatas I., Canaz H., Karalok I. “Urodynamic Diefferences of Jarcho Levin Syndrome from Isolated Spina Bifida Aperta”, (LO) 26th ESPU Congress, Prag, Chech Republic, 14-17 October, 2015.

23. Ozel SK., Alatas I., Tunc T., Alim A., Canaz H. “Urodynamic Differences between High Pressure versus Low Pressure Detrusor Overactivity in Patients with Spina Bifida”, (SO) 26th ESPU Congress, Prag, Chech Republic, 14-17 October, 2015.

24. Ozel SK., Alatas I., Erdogan ET., Tunc T.,  Alim A., Kara N., Canaz H. “Preoperative and Postoperative Urodynamic Differences of Children with Spina Bifida Aperta”, (LO)26th ESPU Congress, Prag, Chech Republic, 14-17 October, 2015.

25. Ozel SK., Alatas I., Tunc T., Canaz H., Baydın S. “Preoperative and Postoperative Urodynamic Outcome of Tethered Cord Syndrome in Children”, (Poster)  26th ESPU Congress, Prag, Chech Republic, 14-17 October, 2015.
 
26. Ozel SK., Alatas I., Alim A., Canaz H. “Urodynamic Risk Factors for Upper Tract Deterioration in Children with Spina Bifida”, (PW12-03 Poster) 17th EUPSA Congress, Milan, Italy, 15-18 June, 2016.

27. Gormus U., Ozel SK., Tugtepe H., Kasap M., Akpınar G., Ozon Kanlı A. “Proteomic Analysis of Ureteropelvic Junction Obstruction Segments in Children” (PW09-09 Poster) 17th EUPSA Congress, Milan, Italy, 15-18 June, 2016.

28. Erdogan E.T., Ozel SK., Matur Z., Canaz H., Alatas I. “The significance of tibial somatosensory evoked potentials in predicting the urodynamic abnormality in patients with spina bifida” (Oral presentation) ICCS 2016 Annual Meeting, Kyoto Japan, 30 June-02 July 2016.

29. Ozel SK., Alatas I., Alim A., Canaz H. “The clinical significance of hydronephrosis with or without vesicoureteric reflux in children with spina bifida” (Poster presentation) ICCS 2016 Annual Meeting, Kyoto Japan, 30 June-02 July 2016.

30. Ozel SK., Alatas I., Alim A., Canaz H. “Urodynamic Risk Factors for Upper Urinary Tract Deterioration in Children with Spina Bifida” (Poster presentation) ICCS 2016 Annual Meeting, Kyoto Japan, 30 June-02 July 2016.
 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. İskit, S.H., G. Kıyan, H. Tuğtepe, K. Özel ve T.E. Dağlı, “Gastroşizis Olgularında Mortaliteyi Etkileyen Faktörler”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 11, 64-68 (1997).

2. Özel, K. ve H. Tuğtepe, “Nadir Görülen Bir Konjenital Anomali: Presternal Bronkojenik Kist”, Fırat Tıp Dergisi, 6(3), 490-492 (2001).

3. Özel, K. ve H. Tuğtepe, “Süt Çocuğu Döneminde Saptanan Bir Tailgut Kisti Olgusu” Fırat Tıp Dergisi, 6(3), 497-499 (2001).

4. Tuğtepe, H., İ. Uygun, K. Özel, G. Kıyan, S.H. İskit ve T.E. Dağlı, “Yenidoğan Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Cerrahi Sonrası Sepsis ve Risk Faktörleri”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 16(1), 22-26 (2002).

5. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, “Çocuklarda Toraks Travmaları”, Klinik Çocuk Forumu - Pediatrik Cerrahi Özel Sayısı, 3, 39-44 (2003).

6. Özel,  Ş.K., A.A. Köseoğulları, A. Kazez ve İ.H. Özercan, “Jejunal Yerleşimli Perfore Wind Sock Anomalisi”, Fırat Tıp Dergisi, 8(3), 159-160 (2003).

7. Kıyan, G., T.E. Dağlı, Ü. Güvenç, K. Özel, H. Tuğtepe ve S.H. İskit, “Özofagus Ameliyatı Sonrası Anastomoz Darlığı Gelişimini Etkileyen Faktörler”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 17, 101-105 (2003).
8. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, “Konjenital Diyafram Hernisi”, Klinik Çocuk Forumu - Pediatrik Cerrahi Özel Sayısı, Eylül-Ekim, 49-58 (2004).

9. Özel, Ş.K., A. Kazez, H. Çeliker, A.M. Yıldırım, E. Parmaksız, E. Yılmaz ve M. Pekdemir, “Mayıs 2003 Bingöl Depremi Sonrası Klinik Deneyimlerimiz”,  Pediatrik Cerrahi Dergisi, 18, 53-56 (2004).

10. Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları ve İ.H. Özercan, “Çocuklarda Periapandisit ve Klinik Önemi”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 18,115-117 (2004).

11. Kazez, A., Ş.K. Özel, E. Yılmaz ve A. Hanbeyoğlu, “Kasık Fıtığı Olan Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalığı Sıklığı”, Fırat Tıp Dergisi, 10, 48-49 (2005).

12. Özel, Ş.K.  ve A. Kazez, “Spina Bifidada Görülen Ürolojik ve Gastrointestinal Problemler. Klinik Çocuk Forumu - Pediatrik Cerrahi Özel Sayısı, Temmuz-Ağustos, 72-76 (2005).

13. Kazez, A., Ş.K. Özel, E. Kocakoç, İ.H. Özercan ve M. Saraç, “Çekumda Duplikasyon Kisti Perforasyonu: Nadir Bir Olgu”, Fırat Tıp Dergisi, 10, 185-186 (2005).

14. Kazez, A., H. Yekeler, Ş.K. Özel, Ö.A. Solmaz, E. Kocakoç ve M. Baykara, “Bebekte Göğüs Duvarının Mezenkimal Hamartomu: Olgu Sunumu”, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 19, 139-141 (2005).

15. Parmaksız, M.E., A. Kazez, F. Gürsu, F. Gülcü,  Ş.K. Özel ve A.A. Köseoğulları, “İntestinal İskemi-reperfüzyon Modelinde Plazma Homosistein, Vitamin B6, B12 ve Folik Asit Düzeyleri”, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 19, 101-105 (2005).

16. Köseoğulları, A.A., Ş.K. Özel, Ü. Bakal ve A. Kazez, “Apandisitin Nadir Bir Nedeni: Meyve Çekirdeği”, Fırat Tıp Dergisi, 11, 73-74 (2006).

17. Özel, Ş.K., A.A. Köseoğulları, A. Kazez, N. Akpolat ve N. İlhan, “Ezilme Yaralanması Oluşturulan Sıçanlardaki Böbrek Hasarına Melatoninin Etkisi”, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 20, 105-110 (2006).

18. Kazez, A. ve Ş.K. Özel, “Çocuklarda İnguinal Herni”, Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Dergisi, 2 (35), 82-85 (2006).

19. Özel, Ş.K., A. Kazez ve Ü. Bakal, “Çocuklarda Distal Hipospadias Onarımı: 8 Yıllık Deneyim”, Fırat Tıp Dergisi, 12 (1), 20-22 (2007).

20. Özel, Ş.K., A. Kazez, “Çocuklarda Cerrahiye Metabolik ve Endokrin Yanıt” Klinik Çocuk Forumu, 7(3), 67-71 (2007).

21. Kazez, A., Ş.K. Özel, Ü. Bakal, “ Laparotomi Uygulanan Karaciğer Yaralanmalarının Analizi: Safra Peritoniti ve Ligamentum Falsiforme Faktörü,” Çocuk Cerrahisi Dergisi, 21, 82-85 (2007).
22. Saraç, M., Ş.K. Özel, A. Kazez, “Spina Bifida: Doğu Anadolu’daki Durum,” Çocuk Cerrahisi Dergisi, 21, 116-119 (2007).

23. Bakal, Ü., Ş.K. Özel, A. Kazez, “Azaltılmış ameliyat öncesi girişimler ve geciktirilmiş cerrahi konjenital diyafram hernisinde sağkalımı etkilemektedir” Çocuk Cerrahisi Dergisi, 22, 70-72 (2008).

24. Saraç, M., Ş.K. Özel, E. Etem Önalan, H. Yüce, Ü. Bakal, “Spina bifida hastalarında metilen tetrahidrofolat redüktaz, TEAD2 ve PAX3 gen polimorfizmlerinin araştırılması” Çocuk Cerrahisi Dergisi, 28(3), 61-66 (2014).

25. Özel, Ş.K, “Spina bifidada görülen ürolojik ve gastrointestinal sorunlar”, Türkiye Klinikleri Ortopedi ve Travmatoloji Özel Sayısı, 8(3), 33-39 (2015).
26. Alataş, İ., H. Canaz, K. Özel, A. Gedikbaşı, T. Kohl, “Perkütan minimal invaziv fetoskopik yöntem ile spina bifida aperta onarımı: Türkiye’nin ilk iki olgusu” Perinatoloji Dergisi, 24(1), 54-60 (2016).

27. Özel, Ş.K, “Genitoüriner anomalilerin gelişiminde hormonlar ve çevresel faktörlerin rolü” Çocuk Cerrahisi Dergisi, 30(Ek sayı 2), 134-140 (2016).

28. Özel, Ş.K, “Nöropatik mesane disfonksiyonu tanı ve tedavisinde ürodinaminin yeri” Çocuk Cerrahisi Dergisi, 30(Ek sayı 6), 593-598 (2016).

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. İskit, S.H., G. Kıyan, H. Tuğtepe, K. Özel ve T.E. Dağlı, “Prognostic Factors Affecting The Mortality In Gastroschisis Patients”, XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SB5, İstanbul 21-22 Temmuz 1997.

2. İskit, S.H., S. Celayir, A. Çelebi, F. Akalın, M. Paşaoğlu, K. Özel, G. Batmaz, T.E. Dağlı ve D. Yeker, “Cerrahi Gastrointestinal Anomalili Yenidoğanlarda Saptanan Kardiyak Anomaliler: İki Merkezli Bir Çalışma”, XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SB53, İstanbul, 21-22 Temmuz 1997.

3. İskit, S.H., G. Kıyan, R. Ahıskalı, M. Tugay, K. Özel ve  T.E. Dağlı, “Akalazyayı Taklit Eden Alt Uçta Yerleşimli Trakeo-Bronşiyal Artık: Olgu Sunumu”, XV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SP45, İstanbul, 21-22 Temmuz 1997.

4. Özel, K., M. Yüksel, Ç. Ulukaya-Durakbaşa, G. Haklar, Ö. Aktan ve T.E. Dağlı, “İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarının Oluşum Mekanizmasında Endotelinin Yeri”, XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 58, Kemer, Antalya, 26-29 Eylül 1999.

5. Acar, Y., Y. Atay, K. Özel, S.H. İskit, F. Pekün ve H. Öztürk, “Erken Süt Çocuğu Döneminde Yutma Güçlüğü Nedeni Olarak Konjenital Krikofarengeal Akalazya: Olgu Sunumu”, 44. Milli Pediatri Kongresi, 81, Bursa, 4-8 Eylül 2000.

6. Ayyıldız, H.S., S.H. İskit, G. Kıyan, S. Berrak, H. Tuğteğe, Ş.K. Özel ve T.E. Dağlı,  “Çocuklarda Port Kateter Kullanımı Deneyimimiz”, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, K133,  Antalya, 7-11 Ekim 2001.

7. Tuğtepe, H., İ. Uygun, K. Özel, G. Kıyan, S.H. İskit ve T.E. Dağlı, “Yenidoğan Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Postoperatif Sepsis İnsidansı ve Risk Faktörleri”, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, K139, Antalya, 7-11 Ekim 2001.

8. Tuğtepe, H., S.H. İskit, G. Kıyan, K. Özel, S. Ayyıldız ve T.E. Dağlı, “Çift Mesanenin Eşlik Ettiği Nadir Aksesuar Ekstremite Olgusu”, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, K151, Antalya, 7-11 Ekim 2001.

9. Özel, Ş.K., M. Yüksel, G. Kıyan, E. Kotiloğlu ve T.E. Dağlı, “Sıçan Özofagusunda Kostik Hasarda Serbest Oksijen Metabolitleri, Nitrik Oksit ve Endotelin”, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, K236, Antalya, 7-11 Ekim 2001.

10. Özel, Ş.K., N. Akpolat, A. Kazez ve E. Parmaksız, “İnmemiş Mesane: Nadir Görülen Bir Umbiliko-vezikal Patoloji”, XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 337, Mersin, 15-19 Ekim 2002.

11. Apak, S., A. Kazez, Ş.K. Özel, B. Üstündağ, N. Akpolat ve A. Kizirgil, “Akut Apandisit Erken Tanısında Spot İdrarda 5-HİAA Düzeyi”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 81, Şanlıurfa, 8-10 Ekim 2003.

12. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, “Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Üyelerinin Mesleki İlgi Alanları Bakımından Eğilimleri”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 119, Şanlıurfa, 8-10 Ekim 2003.

13. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, H. Çeliker, A.M. Yıldırım, E. Parmaksız, E. Yılmaz ve M. Pekdemir, “Mayıs 2003 Bingöl Depremi Sonrası Klinik Deneyimlerimiz”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 143, Şanlıurfa, 8-10 Ekim 2003.

14. Özel, Ş.K., N. İlhan, A. Kazez, S. Apak ve N. İlhan, Çocuklarda Akut Apandisit Tanısında 5-HİAA: Ön Rapor”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 157, Şanlıurfa, 8-10 Ekim 2003.

15. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, “Majör Toraks Travmasına Bağlı Birinci Kot Kırığı ve Horner Sendromu Birlikteliği”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 172, Şanlıurfa, 8-10 Ekim 2003.

16. Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları ve İ.H. Özercan, “Çocuklarda Periapandisit ve Klinik Önemi”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 212, Şanlıurfa, 8-10 Ekim 2003.

17. Özel,  Ş.K.,  N. İlhan, A. Kazez, S. Apak, A.A. Köseoğulları ve N. İlhan, Çocuklarda Akut Apandisit Tanısında 5-HİAA”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 109, Bursa, 8-11 Eylül 2004.
18. Parmaksız, M.E., A. Kazez, F. Gürsu, F. Gülcü, Ş.K. Özel ve A.A. Köseoğulları, “İntestinal İskemi-reperfüzyon Modelinde Plazma Homosistein, Vitamin B6, B12 ve Folik Asit Düzeyleri”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 110, Bursa, 8-11 Eylül 2004.

19. Kazez, A., Ş.K. Özel, E. Kocakoç ve A.Kırış, “Çocukta Çift İnvajinasyon: "Üçlü Halka" Bulgusu”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 152, Bursa, 8-11 Eylül 2004.

20. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, “Çocuk Cerrahisi Kaynak Kitapları Yazar Profili İle TÇCD Üye Profilinin Karşılaştırılması”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 165, Bursa, 8-11 Eylül 2004.
21. Özel, Ş.K., A. Kazez ve M. Öğetürk, “Lateral Umbilikal Ligaman: Çocuklarda İnguinal Herni Onarımında Bir Komplikasyon Odağı mıdır?: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 181, Bursa, 8-11 Eylül 2004.

22. Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları ve E. Kocakoç, “Çocuklarda Konjenital Portal Ven Anevrizmasında Tanı Kriterleri: Olgu Sunumu”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 189, Bursa, 8-11 Eylül 2004.

23. Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları, N. Akpolat ve E. Kocakoç, “Nadir Bir İnmemiş Testis Nedeni: Pelvik Yerleşimli Kistik Lenfanjiyom”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 245, Bursa, 8-11 Eylül 2004.

24. Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları ve N. Akpolat, “Çocuklarda Skapüler Yerleşimli Kütanöz Bronkojenik Kistler: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 253, Bursa, 8-11 Eylül 2004.

25. Kazez, A., H. Yekeler, Ş.K. Özel, Ö.A. Solmaz, E. Kocakoç ve M. Baykara, “Bebekte Göğüs Duvarının Mezenkimal Hamartomu”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 257, Bursa, 8-11 Eylül 2004.

26. Özel, Ş.K., A.A. Köseoğulları, A. Kazez, N. Akpolat ve N. İlhan, “Ezilme Yaralanması Oluşturulan Sıçanlardaki Böbrek Hasarına Melatoninin Etkisi”, XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 70, Gaziantep, 21-24 Eylül 2005.

27. Kazez, A., Ş.K. Özel ve Ü. Bakal, “Laparotomi Uygulanan Majör Karaciğer Yaralanmalarının Analizi: Safra Peritoniti ve Ligamentum Falsiforme Faktörü”,  XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 71, Gaziantep, 21-24 Eylül 2005.

28. Kazez, A., Ş.K. Özel, N. Akpolat ve M. Göksu, “Geç Dönem Over Torsiyonlarında Konservatif Tedavi: Deneysel Bir İmmunhistokimyasal Çalışma”, VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 89, Marmaris, 1-4 Ekim 2005.

29. Özel, Ş.K., A. Kazez ve A. Kırış. “Testiküler  Mikrolitiazis: Çocuklarda Tanısal ve Klinik Önem Taşıyan Nadir Bir Patoloji”, VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 157, Marmaris, 1-4 Ekim 2005.
30. Özel, Ş.K., A. Kazez ve Ü. Bakal, “Çocuklarda Distal Hipospadias Onarımı: 8 yıllık Deneyim”, VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 168, Marmaris, 1-4 Ekim 2005.

31. Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları ve N. Akpolat, “Çocuklarda Ektopik Sürrenaller: Prospektif Bir Klinik Çalışma”, VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 182, Marmaris, 1-4 Ekim 2005.

32. Özel, Ş.K., H.B. Özel, N. Çolakoğlu, N. İlhan, A. Kazez, N. Arslan ve E. Ozan, “Künt Toraks Travmasında Göğüs Kafesinin Travma Yönüne Göre Parenkim Koruyucu Etkisi: Deneysel Bir Çalışma”, XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 121, Adana, 5-8 Kasım 2006.

33. Bakal, Ü., Ş.K. Özel, A. Kazez, “Azaltılmış Ameliyat Öncesi Girişimler ve Geciktirilmiş Cerrahi Konjenital Diyafram Hernisinde Sağkalımı Etkilemektedir”, XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 45, İzmir, 22-27 Ekim 2007.

34. Saraç, M., Ş.K. Özel, M. Kaplan, A. Kazez, “Spina Bifida: Doğu Anadolu’daki Durum”, XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 53, İzmir, 22-27 Ekim 2007.

35. Kazez, A., Ş.K. Özel, A. Hanbeyoğlu, “İkizlik ve Teratom: Gelişim Ekseninin İki Ucu mu?”, XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 111, İzmir, 22-27 Ekim 2007.

36. Göksu, M., Ş.K. Özel,  M. Koç, A. Kazez, “Doğu Anadolu Bölgesindeki Bir İlimizde İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Enürezis Sıklığı ve Özellikleri”, XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 124, İzmir, 22-27 Ekim 2007.

37. Hanbeyoğlu, A., Ş.K. Özel, A. Kazez, “Özofagus Atrezisi:11 Yıllık Klinik Deneyim (1997-2008)”, XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28, İstanbul, 16-18 Haziran 2008.

38. Göksu, M., Ş.K. Özel, E. Yılmaz, M. Koç, A. Kazez, “Enürezis ve Konjenital Kalp Hastalığı İlişkisi”, XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 110, İstanbul, 16-18 Haziran 2008.

39. Bakal, Ü., Ş.K. Özel, A. Kazez, “Masif Koleksiyonlu Ampiyem Olgularında Erken Cerrahi, Hastanede Kalış Süresini Kısaltmaktadır”, XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 114, İstanbul, 16-18 Haziran 2008.

40. Saraç, M., Ş.K. Özel, A. Kazez, “Çocuklarda Over Torsiyonunda Konservatif Yaklaşımın Klinik Sonuçları: Ön Çalışma”, XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 117, İstanbul, 16-18 Haziran 2008.

41. Göksu, M., Ş.K. Özel, M. Atmaca, M. Koç, A. Kazez, “Sünnet Olmuş Çocuklarda Enürezis Daha Az Görülmektedir” XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 175, İstanbul, 16-18 Haziran 2008.

42. Hanbeyoğlu, A., A. Kazez, B. Üstündağ, N. Akpolat ve Ş.K. Özel, “ Deneysel künt böbrek yaralanması oluşturulmuş ratlarda idrar N-asetil-β-D glukozaminidaz (NAG) düzeylerinin araştırılması”, XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 44, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim 2009.

43. Saraç, M., Ş.K.  Özel, E. Etem Önalan, H. Yüce ve A. Kazez, “ Spina bifidalı hastalarda metil tetrahidrofolat redüktaz, TEAD2 ve PAX3 gen polimorfizmlerinin araştırılması”,  XXVIIth. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 66, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim 2009.

44. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, “ Şemseddin-i İtaki’nin (1570-!640) Resimli Anatomi Atlası’nda ürogenital anatomi tasvirleri”, XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 140, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim 2009.

45. Bakal, Ü., Ş.K. Özel, M. Saraç ve A. Kazez, “ Çocuklarda üreteropelvik bileşke darlığında erken yapılan piyeloplastinin klinik sonuçlara etkisi: Ön çalışma”  XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 209, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim 2009.

46. Özel, Ş.K., A. Hanbeyoğlu, Ü. Bakal ve A. Kazez, “ Posterior üretral valv insizyonu sonrasında yapılan kontrol sistoskopinin klinik sonuçlara etkisi”, XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 220, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim 2009.

47. Bakal, Ü., A. Kazez, M. Akyol, E. Kocakoç ve Ş.K. Özel, “Bir ilin ilköğretim öğrencilerinde (7-14 yaş) kist hidatik prevalansının ultrasonografi ile belirlenmesi ve risk faktörlerinin araştırılması”, XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 112, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim 2009.

48. Çolakoğlu, Y., Ş.K. Özel ve A. Kazez, “Çocuk Cerrahisi Kliniğine yatırılan travmalı olguların değerlendirilmesi”, XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 129, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim 2009.
49. Özel, Ş.K., Y. Çolakoğlu, Ü. Bakal, M. Saraç, A. Hanbeyoğlu ve A. Kazez, “İnvajinasyonda barsak rezeksiyonunu öngören ameliyat öncesi bulgular var mıdır?” XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 195, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim 2009.

50. Özel, Ş.K.,R. Özcan, C. Beşik, M. Eliçevik, H. Emir, N. Danişmend, Y. Söylet ve S.N.C. Büyükünal, “Üreteropelvik bileşke darlıklarının cerrahi tedavisi: Tek merkezin uzun dönem deneyimi”, XXIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 16-19 Mayıs 2011.

51. Özel Ş.K., T Tunç, İ Alataş, “Okült Spinal Disrafizmi Olan Çocuklarda Lomber Muayene Bulgularının Klinik Önemi: Ürodinamik Bir Çalışma”, IV. Pediatrik Üroloji Kongresi, SS15, Konya, 23-25 Mayıs 2013.

52. Özel Ş.K., T Tunç, İ Alataş, Ü Güvenç, “İşeme Bozukluğu Olan Çocuklarda Rezidü İdrar Ölçümünün Güvenilirliği: Ultrasonik Ölçüm ile Kateterizasyonun Karşılaştırılması”, IV. Pediatrik Üroloji Kongresi, SS16, Konya, 23-25 Mayıs 2013.

53. Özel Ş.K., T Tunç, İ Alataş, “Sınırda Postmiksiyonel Rezidüsü Olan Nöropatik Mesane Disfonksiyonlu Hastalarda Antikolinerjik Tedavi Sonrası TAK Gerekliliği”, IV. Pediatrik Üroloji Kongresi, TP21, Konya, 23-25 Mayıs 2013.

54. Özel Ş.K., İ Alataş, T Tunç, A Alim, H Canaz. “Çocuklarda Nöropatik Mesane Disfonksiyonu Tanısıyla Uygulanan Antikolinerjik Tedavinin Yan Etki Profili: Klinik Bir Çalışma”, V. Pediatrik Üroloji Kongresi, SS2, Antalya, 16-19 Nisan 2014.

55. Özel Ş.K., İ Alataş, T Tunç, A Alim, H Canaz. “Gerilmiş Omurilik Sendromu Olan Çocukların Ameliyat Öncesi ve Ameliyat Sonrası Ürodinamik Sonuçları”, V. Pediatrik Üroloji Kongresi, SS6, Antalya, 16-19 Nisan 2014.

56. Özel Ş.K., İ Alataş, T Tunç, A Alim, H Canaz. “Sfinkter Direnci: Yeni Bir Ürodinamik Parametrenin Tanımlanması”, V. Pediatrik Üroloji Kongresi, SS7, Antalya, 16-19 Nisan 2014.

57. Özel Ş.K., İ Alataş, T Tunç, A Alim, H Canaz, S Baydın. “Nöropatik Mesane Disfonksiyonu Şüphesi ile Başvuran Hastaların Ürodinamik Değerlendirmeleri”, V. Pediatrik Üroloji Kongresi, TP2, Antalya, 16-19 Nisan 2014.

58. Özel Ş.K., İ Alataş, T Tunç, A Alim, H Canaz. “Yüksek Basınçlı ile Düşük Basınçlı Detrusor Aşırı Aktivitesi Olan Spina Bifidalı Hastalarda Ürodinamik Farklılıklar”, V. Pediatrik Üroloji Kongresi, TP3 (En İyi Poster Bildiri Ödülü), Antalya, 16-19 Nisan 2014.

59. Özel Ş.K., İ Alataş, T Tunç, A Alim, H Canaz. “Spina Bifidalı Hastalarda Anorektal Manometri Değerlendirmesi: Ön Çalışma”, V. Pediatrik Üroloji Kongresi, P22, Antalya, 16-19 Nisan 2014.

60. Özel Ş.K., İ Alataş, T Tunç, A Alim, H Canaz. “Spina Bifidalı Yenidoğanlarda Preoperatif Ürodinamik Değerlendirme: Bir Klinik Ön Çalışma”, V. Pediatrik Üroloji Kongresi, P23, Antalya, 16-19 Nisan 2014.

61. Özel Ş.K., İ Alataş, T Tunç, A Alim, H Canaz. “Çocuklarda Okült Spinal Disrafizmlerde Ameliyat Öncesi Ürodinamik Bulgular”, V. Pediatrik Üroloji Kongresi, P24, Antalya, 16-19 Nisan 2014.

62. Özel Ş.K., İ Alataş, ET Erdoğan, T Tunç, A Alim, N Kara, H Canaz. “Spina Bifidalı Yenidoğanlarda Preoperatif Ürodinamik Değerlendirme”, VI. Pediatrik Üroloji Kongresi, SS3, Diyarbakır, 6-9 Mayıs 2015.

63. Erdoğan E.T., Z Matur, H Canaz, İ Alataş, ŞK Özel. “Gergin Omurilik Tanısı İle Takip Edilen Spina Bifidalı Hastalarda Somatoduysal Uyarılmış Potansiyeller Ve Ürodinami Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Klinik Bir Ön Çalışma”, VI. Pediatrik Üroloji Kongresi, SS7, Diyarbakır, 6-9 Mayıs 2015.

64. Alataş İ., B Türk Lal, H Canaz, ŞK Özel. “Spina Bifida Tanısı Alan Çocukların Ebeveynlerinin Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi”, VI. Pediatrik Üroloji Kongresi, TP3, Diyarbakır, 6-9 Mayıs 2015.

65. Özel Ş.K., İ Alataş, H Canaz, I Karalök. “Jarcho-Levin Sendromunda Görülen Ürolojik Problemler”, VI. Pediatrik Üroloji Kongresi, SS12, Diyarbakır, 6-9 Mayıs 2015.

66. Alataş İ, H Canaz, E Ölüdeniz, ŞK Özel. “Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocuklardaki Gelişim Farklılıkları ve Ürolojik Önemi”, VI. Pediatrik Üroloji Kongresi, TP12, Diyarbakır, 6-9 Mayıs 2015.

67. Özel Ş.K., İ Alataş, A Gedikbaşı, H Canaz, T Kohl. “Türkiye’deki İlk Fetoskopik Spina Bifida Onarımı Sonrası Erken Ürolojik Sonuçlar”, VII. Pediatrik Üroloji Kongresi, Girne, 26-30 Ekim 2016.

68. Erdogan E.T., SK Ozel, Z Matur, H Canaz, I Alatas. “Spina Bifidalı Hastalarda Tibial Somatoduysal Uyarılmış Potansiyellerin Ürodinamik Anormalliği Tespitindeki Anlamlılığı”, VII. Pediatrik Üroloji Kongresi, Girne, 26-30 Ekim 2016.

69. Özel Ş.K., I Alatas, A Alim, H Canaz,. “Spina Bifidalı Çocuklarda Üst Üriner Sistem Hasarlanmasında Ürodinamik Risk Faktörleri”, VII. Pediatrik Üroloji Kongresi, Girne, 26-30 Ekim 2016.

70. Özel Ş.K., I Alatas, A Alim, H Canaz,. “Vezikoüreteral Reflüsü Olan ile Olmayan Spina Bifidalı Hastalarda Hidronefrozun Klinik Anlamlılığı”, VII. Pediatrik Üroloji Kongresi, Girne, 26-30 Ekim 2016.

71. Özel Ş.K., MA Küçüknane, DÖ Özgenel, V Özer,  H Canaz,  I Alatas. “Spina Bifidalı Hastalarda İnguinoskrotal Patolojilerin Görülme Sıklığı ve Risk Faktörleri”, VII. Pediatrik Üroloji Kongresi, (En İyi Poster Bildiri Ödülü) Girne, 26-30 Ekim 2016.

 

Konuşmacı Olduğu Bilimsel Toplantılar

Pediatrik Travma Sempozyumu. “ Çocuklarda Toraks Travmaları”, 3-4 Mayıs 2003, Fırat Üniversitesi, Elazığ
Spina Bifida: Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar. Bölgesel Çocuk Cerrahisi Toplantıları-2005.“ Spina Bifidalı Hastalarda Görülen Ürolojik ve Gastrointestinal Problemler”, 9 Nisan 2005, Fırat Üniversitesi, Elazığ
XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Spina Bifida Paneli. “Spina Bifidada Görülen Ürolojik ve Gastrointestinal Problemler ve Güncel Çözüm Yöntemleri”, 5-8 Kasım 2006, Adana
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Çocuk Ürolojisi Temel Kursu. “Nöropatik Olmayan Mesane İşlev Bozuklukları”, 22-23 Ekim 2007, İzmir
Çocuk Cerrahisinde Deney Hayvan Modelleri Sempozyumu. “Karın, Toraks ve Genitoüriner Travma Modelleri”, 10-11 Ekim 2008
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği II. Çocuk Ürolojisi Temel Kursu. “Nöropatik Olmayan Mesane Sfinkter Bozuklukları”, 28-29 Eylül 2009, Malatya
İdrar Kaçıran Çocuk Sempozyumu. “İşeme Bozukluklarında Tanı ve Ürodinamik Değerlendirme”, 19 Mart 2010, İzmir
1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Vezikoüreteral Reflüye Modern Yaklaşım Paneli. “VUR Cerrahi Tedavisi”, 09-10 Nisan 2010, İzmir
V. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi,  Nöropatik Olmayan Mesane Sfinkter Disfonksiyonlarında Güncel Tedavi Paneli., 16-19 Nisan 2014, Antalya.
V. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi,  Hemşirelik Kursu, “Enürezis”, 16-19 Nisan 2014, Antalya.
Omurga Buluşması, “Spina Bifida Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım”, 8-10 Mayıs 2014, İstanbul.
 VI. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi,  Konferans 1. Genitoüriner Anomalilerin Gelişiminde Hormonların ve Çevresel Faktörlerin Rolü, 6-9 Mayıs 2015, Diyarbakır.
13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, İntrauterin NTD Cerrahisi Paneli, Spina Bifidada Görülen Ürolojik Sorunlar ve Fetal Onarımın Postnatal Ürolojik Sonuçları, 14 Mayıs 2015, Antalya.
 12. Ulusal Spina Bifida Kongresi, Spina Bifida, Üroloji Tedavi Yaklaşımları Oturumu, Neden Ürodinami ve Ürodinaminin Önemi, 25 Ağustos 2015, İstanbul.
 Türk Üroloji Derneği Pediatrik Videoüroloji Sempozyumu Sünnet Oturumu, “Dorsal Slit Yöntemi ” Altın standart video, 26-27 Şubat 2016, İstanbul
 VII. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi,  Çocuklarda Fekal ve Üriner İnkontinansa Yaklaşım Kursu -2016 Nöropatik Mesane Disfonksiyonu ve Tedavisi, 26-30 Ekim 2016, Girne Kıbrıs
 VII. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi,  PANEL:Süt çocuklarında VUR’a yaklaşım 26-30 Ekim 2016, Girne Kıbrıs

 

Düzenleme Kurulunda Olduğu Bilimsel Toplantılar:

Pediatrik Travma Sempozyumu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3-4 Mayıs 2003, Elazığ
I. Ulusal Cerrahi Bilimler Öğrenci Kongresi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1-3 Ekim 2004, Elazığ
Spina Bifida: Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar. Bölgesel Çocuk Cerrahisi Toplantıları-2005. Akgün Otel, 9 Nisan 2005, Elazığ
III. Ulusal Cerrahi Bilimler Öğrenci Kongresi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, 09-11 Ekim 2009, Elazığ
IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Bilimsel Program Kurulu, 23-25 Mayıs 2013, Konya
V. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Bilimsel Program Kurulu, 16-19 Nisan 2014, Antalya
VI. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Bilimsel Program Kurulu, 6-9 Mayıs 2015, Diyarbakır
VII. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Bilimsel Program Kurulu, 26-30 Ekim 2016, Girne, Kıbrıs


 

Bunlar da İlginizi Çekebilir